जीवराज आश्रीत पत्नी माया श्रीमान र सरकारका बारेमा यसरी बोलिन ।